Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

 • Bezpečnosť na internete a emocionálna inteligencia
  Dňa 23.6. sa žiaci štvrtého ročníka hravou formou besedy porozprávali s pracovníčkou CPPPaP o bezpečnosti na internete a emocionálnej inteligencii. 
  Žiaci 4.C triedy diskutovali na tému Deti  a bezpečnosť na internete, ktorá bola zameraná na prevenciu kyberšikanovania. Venovali sa hrám, ktoré hrávajú na mobiloch, počítačoch a pod.. Rozprávali sa o youtuberoch, ktorých sledujú a povedali si niečo o nástrahách, ktoré číhajú na nich na internete.
  4.B trieda mala besedu na tému Spoznaj svoje emócie zameranú na podporu emocionálnej inteligencie. Deti rozprávali o svojich pocitoch, kedy sú šťastné, smutné a čo ich dokáže nahnevať.
  04.07.2022 06:49 | viac »
 • WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
  V utorok 21. júna navštívili našich štvrtákov a tretiakov lektori finančnej gramotnosti z občianskeho združenia Mladý podnikavec. Náučnou i zábavnou formou prešli účastníci základnými pojmami z oblasti životných hodnôt a potrieb, spoznávali vývoj peňazí od barterovho obchodu až po kryptomenu, pracovali s rôznymi druhmi rodinného rozpočtu, zoznamovali sa so štátmi, ktoré sú súčasťou Európskej únie a používajú euro ako peňažnú menu. Vytvorili si strom finančnej gramotnosti a počas skupinovej práce žiaci trénovali nielen svoje komunikačné zručnosti ale i kooperatívne a kritické myslenie. Odhaľovali tajomstvá ochranných prvkov na bankovkách, riešili hádanky a rébusy. Jednotlivé tímy tvorili nákupné zoznamy pre rôzne rodinné oslavy. Hra na obchod ich utvrdila v nutnosti robiť si nákupné zoznamy a starostlivo si strážiť pomer svojich príjmov a výdavkov.
   
  22.06.2022 20:07 | viac »
 • Zbierka pre zvieratá v núdzi
  V mesiaci máj sme na našej škole zorganizovali zbierku pre zvieratá v útulku Šťastný domov. Zbierke predchádzala výroba plagátov, ktoré žiaci vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy. Plagáty rozmiestnené na chodbách školy informovali okoloidúcich o pripravovanej akcii. Naši žiaci a zamestnanci školy prispeli do zbierky rôznymi druhmi krmiva, prikrývkami a dekami. Priniesli tiež hračky, obojky i vôdzky, ktoré psíkom poslúžia na prechádzkach  do neďalekej prírody.
  15.06.2022 12:50 | viac »
 • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí našej školy v spolupráci s Tekovskou knižnicou

   

  Počas školského roka chodievajú pani učiteľky 1. stupňa so svojimi žiakmi pravidelne na podujatia do Tekovkej knižnice. Pani knihovníčky pripravia pre deti zaujímavé divadielka, besedy a testy o prečítaných knihách. Naposledy nám zahrali divadielko na motívy knihy Eleny Čepčekovej Meduška. Deťom sa tak páčilo, že namaľovali krásne výtvarné práce ako poďakovanie za predstavenie. Za obrázky boli v knižnici odmenené, ako inak, krásnymi knihami. Mali veľkú radosť. My z toho, že sa deti do knižnice tešia a majú radosť z každej prečítanej knihy.

  28.05.2022 22:22 | viac »
 • Učíme sa s robotmi – Ozobotmi
  „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.“

  Trend vývoja informatiky je veľmi rýchly. Kým v minulosti bolo obsahom výučby informatiky ovládanie počítača, práca v textovom a prezentačnom softvéri, súčasný trend smeruje k inovatívnym formám vyučovania zameraným na algoritmizáciu a programovanie, novým technológiám a robotike. Vzdelávanie na hodinách informatiky sme tento školský rok spestrili atraktívnymi ľahko programovateľnými miniatúrnymi robotmi Ozobotmi, ktorých sme získali vďaka Nadácie ZSE podporou projektu ,,Učíme sa s robotmi“ v programe Výnimočné školy 2021/2022“.
   
  19.06.2022 22:13 | viac »
 • Máj, máj, máj zelený

  S májom, ktorý sa pokladá za mesiac lásky, sa v tradičnej kultúre slovenského ľudu spájali mnohé pôvabné zvyky s ľúbostným zameraním. Na dedinách sa máje stavali na začiatku mesiaca, zvyčajne v poslednú aprílovú noc.  Bola to úloha mládencov, ktorí na zelený vrcholec odrezaného stromu naviazali pestrofarebné stuhy a takto vyzdobené máje stavali dievčatám na znak úcty a aj ako prejav lásky.         

  05.05.2022 13:25 | viac »
 • Bezpečnosť v kyberpriestore (Sociálne siete)

  Počítače sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Komunikačne siete sa rozšírili do mnohých domácností a tak z roka na rok začali pribúdať aj novo pripojení detskí užívatelia. S výhodami komunikácie však prišli aj nevýhody. Začali sa objavovať atraktívne bezpečnostné hrozby a riziká v kyberpriestore. Nedostatočná opatrnosť a nepripravenosť vedú k negatívnym skúsenostiam v kybernetickom priestore, akými sú napríklad zneužitie osobných údajov, či infikovanie počítača vírusom.

  07.04.2022 20:48 | viac »
 • Týždeň finančnej gramotnosti

  Implementovaná finančná gramotnosť s ktorou sa žiaci stretávajú počas celého školského roka vo vyučovacích predmetoch, bola posilnená blokovým vyučovaním v Týždni finančnej gramotnosti. Triedy ho priebežne zrealizovali v mesiacoch február, marec. Už B. Franklin povedal: „Investícia do vzdelania prinesie najlepšie úroky.“ A v tomto duchu sa niesol TFG. Pani učiteľky prostredníctvom zaujímavých tém sprostredkovali žiakom poznatky spojené s finančnou zodpovednosťou, zabezpečením životných potrieb, riadením rodinného rozpočtu, oboznámili žiakov s našou menou, viedli ich k hospodárnemu zaobchádzaniu s vecami. Aktivitami, hrami, interaktívnymi cvičeniami rozvíjali s deťmi finančné zručnosti potrebné pre bežný život.

  01.04.2022 13:02 | viac »
 • Pisateľská dielňa v 4.A: Čo nového v novinách?

  Tvorivé písanie ponúka zaujímavé aktivity, ktoré podnecujú žiakov k hre a manipulácii s jazykovým materiálom, učia deti využívať jazyk hravou formou. Z čitateľa sa stáva pisateľ, skupina zas spolutvorcom nového textu. Túto metódu tvorivej práce opakovane využívame aj my vo vyučovaní. Nabáda aktérov k tímovej spolupráci, dáva priestor na zapojenie emočnej inteligencie, predstavivosti i obrazotvornosti.

  21.03.2022 09:57 | viac »
 • Čitateľská dielňa v 4. A – Hrdinovia dejín

  Mesiac knihy nám ponúka mnoho príležitostí na spoznávanie a odhaľovanie záhad v dejinách a pokroku ľudstva. Tak sme sa tejto príležitosti chopili a celý týždeň pracovali na objavovaní zázrakov, ktoré posunuli myslenie ľudí vpred. Zoznamovali sme sa s významnými svetovými osobnosťami, ich životnými príbehmi a osudmi. Žiaci spoznali „muža s veľkou hlavou“, jeho vynálezy ako film, mikrofón, žuvačky. Dozvedeli sa, že dúha je len biele svetlo rozdelené do farebného spektra. Spolu s Konštantínom a Metodom sme si prešli dlhú cestu z Byzancie do Veľkej Moravy, vrátili sa k zvyklostiam Slovanov. Odhalili sme tajomstvá hlaholiky, naučili sa písať v staroslovienčine svoje mená. Na troch španielskych karavelách sme sa napokon doplavili k novej zemi, o ktorej si Krištof Kolumbus myslel, že je to India. Na pútavé poznávanie histórie nadväzovali praktické metódy a tvorivé pisateľské aktivity, ako: akrostich, brainstorming, mapa pojmov, literárny kolotoč, strom otázok či cinquain. Pracovné a tvorivé nasadenie v jednotlivých pracovných tímoch bolo vynikajúce. Čitateľskú dielňu žiaci ukončili písaním listu, v ktorom zhrnuli všetky svoje pocity, dojmy a poznatky z celého týždňa.

  PaedDr. Miroslava Čákyová

  21.03.2022 09:57 | viac »
 • Čitateľská dielňa s Osmijankom – 4.A

  Na hodinách čítania sme sa spolu s literárnym hrdinom Osmijankom zatúlali do krajiny Somárovce. Vládla tu čistá ľudská hlúposť a platilo heslo: „S hlúposťou ďalej zájdeš.“ Jeho autorka, Krista Bendová, pre nás - detských čitateľov, napísala veľa humorne ladených príbehov, ktoré sme bohato využili na niekoľkých vyučovacích hodinách.

  07.02.2022 17:45 | viac »
 • Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.

  Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Kto mohol, prešiel na home office alebo na dištančné vzdelávanie. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu. Viac ako 160 miliónov ľudí malo v minulom roku problémy s počítačovou bezpečnosťou. A to je len štatistika Spojených štátov. Celosvetovo sú odhady natoľko znepokojivé, že sa oplatí upozorňovať na tento problém denne, nielen 30. novembra, kedy si pripomíname Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day).

  08.12.2021 07:20 | viac »
 • Pestrá jeseň

  To je názov výstavy výtvarných prác žiakov ISCED 1 s jesennou tematikou. Pri príprave žiaci použili rôzne výtvarné techniky, snažili sa zachytiť náladu a krásnu farebnosť tohto ročného obdobia. Detskými prácami, ktoré pripravili rovnako s radosťou prváci i väčší žiaci, sme vyzdobili interiér školy, kde si ich mohli  pozrieť všetci, ktorí prejavili záujem. Pretože to bola súťažná výstava, žiaci si podľa svojho vkusu vybrali aj víťazov. Porotou sa tak stali všetky deti, ktoré si obrázky pozreli.

   

  30.11.2021 12:02 | viac »
 • Vesmír v našich projektoch, 4.A

  Niekoľko týždňov sme na vyučovacích hodinách prírodovedy odhaľovali tajomstvá a záhady vesmíru. Prostredníctvom skupinovej práce sme sa zoznamovali s našou Mliečnou galaxiou, získavali sme základné informácie o Slnečnej sústave. Pracovali sme s encyklopédiami, využívali kľúčové slová a mapy pojmov. Informácie sme čerpali aj z odborných webových stránok, sledovali sme zaujímavé videá, ktoré nám priblížili život na medzinárodnej vesmírnej stanici.

  24.11.2021 07:56 | viac »
 • Tekvicová paráda
  K jeseni neodmysliteľne patria tekvice. Najznámejším spôsobom výroby dekorácií z tekvice je jej vyrezávanie. Strašidelné vyrezávané tekvice si spájame so sviatkom Halloween, ale zvykli sa používať ešte skôr, než sa tento sviatok začal oslavovať. Lampáše z tekvice sa umiestňovali do okien alebo pred domy. Na našej škole sme si vyzdobené tekvice vystavili na chodbe pred triedy. Celý týždeň sa tak na nás usmievali veselé ale i strašidelné svetlonosy. Tekvicová paráda pochádzala z dielne našich tvorivých žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí nám za pomoci rodičov pomohli zachovať tento starý zvyk.
  26.10.2021 19:52 | viac »
 • Exkurzia na farmu „Na háji“ v Devičanoch

  Žiaci 4. B a 7. C sa 12. októbra 2021, v rámci projektu „Zelená škola“ a projektu „Hovorme o jedle“, vybrali na exkurziu na farmu v Devičanoch. Po dodržaní všetkých opatrení, sme prežili krásne slnečné dopoludnie v príjemnom prostredí.
  Na farme nás privítali príjemní majitelia, ktorí s láskou, s radosťou a s veľkým nadšením rozprávali o svojej práci, a zároveň aj koníčku. Po príchode sme sa rozdelili na dve skupiny a každá sa vybrala iným smerom.

  19.10.2021 17:30 | viac »
 • Dokonalé a nedokonalé ovocie a zelenina

  Netradičný vzhľad – skvelá chuť

  Plodiny, ktoré nespĺňajú štandardné požiadavky na tvar či veľkosť, bývajú často vyhadzované a nevyužité. Prostredníctvom rozhovorov so žiakmi a vytvorením si  výstav v triedach, sme poukázali na kvalitné ovocie a zeleninu, ktorých jedinou chybičkou krásy je nedokonalý vzhľad. V prvom rade tak chceme vzdelávať žiakov a pomôcť k zníženiu plytvania potravinami.Podľa odhadov Európskej únie sa v rámci členských štátov v priebehu výrobného procesu vyhodí vyše deväť miliónov ton potravín.

  19.10.2021 12:57 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy v 4.A

  Druhý októbrový týždeň sme sa tematicky zamerali na zdravú výživu a prevenciu obezity. Spoločne sme si zrealizovali niekoľko pútavých zážitkových aktivít, ktoré hravou formou poučili a zabavili celý kolektív. Každý deň v tomto týždni sme upriamili svoju pozornosť na jeden z faktorov zdravého životného štýlu. Naše chutné a zdravé desiaty boli dôkazom aplikácie naučeného do praxe. Využili sme rovesnícke vyučovanie, ktoré žiakov naučilo informácie vyhľadávať, spracovať a následne prezentovať kamarátom v triede. Postupne sme sa zamerali aj na potravinovú pyramídu, správny pomer základných živín v dennom jedálničku a nevynechali sme ani skupinovú prácu s témou produktov chovu a pestovania. Spoločne sme si pochutnali na zdravej bryndzovej a rybacej nátierke, domácom kváskovom chlebíku, na cviklových a mrkvových mafinách.

  19.10.2021 17:18 | viac »
 • Európsky týždeň športu 2021
  Európsky týždeň športu sa koná každoročne s cieľom nabádať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. Je dobrou športovou tradíciou našej školy, že sa pravidelne zapájame do tohto celoeurópskeho motivačného projektu. Počas troch týždňov sa naši žiaci prvého stupňa intenzívne venovali nácviku tanca Jerusalema, aby mohli v závere odprezentovať svoje pohybové zručnosti. Okrem dobrej nálady a radosti z pohybu, vnášala spoločná športová myšlienka do jednotlivých zapojených kolektívov aj systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu. Príprava a realizácia tanečnej aktivity spojila v duchu tradície pohybu všetkých milovníkov zdravého životného štýlu, duševnej a fyzickej pohody.
  15.10.2021 07:41 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria