Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Šk. rok 2018 - 2019

 

Krúžková činnosť ISCED 1

v šk. roku 2018/2019

basketbal
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Oľga Pacalová
Ročník: 2. ročník
Deň: pondelok
Miesto: malá telocvičňa

Práca v krúžku je zameraná najmä na prácu s basketbalovou loptou  (dribling, prihrávky, hod na kôš). Zdokonaľujeme sa v preskoku cez švihadlo. Hráme sa rôzne pohybové hry. Súťažíme v hode loptičkou do diaľky. Hráme sa vybíjanú a učíme sa pravidlá tejto hry. Na jeseň a na jar chodievam s deťmi  do krytej plavárne v Leviciach.

tanec
TANEČNÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: PaedDr. Alžbeta Kiselová
Ročník: 1. - 3. ročník
Deň: streda
Miesto: malá telocvičňa

Úlohou Tanečného krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu.

Vytvorené choreografie (na klavírnu, ľudovú, populárnu alebo symfonickú hudbu) obohacujú deti o zážitok a prežívanie tanca.
 

hudba
HUDOBNÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Mgr. Alica Nedorolíková
Ročník: 1. - 4. ročník
Deň: streda
Miesto: I.A


Obsah HUDOBNÉHO KRÚŽKU tvoria spevácke činnosti, hudobno- pohybové hry so spevom ako aj nácvik hry na zobcovej flaute. Témou sú populárne piesne slovenských interpretov a slovenské ľudové piesne, hry a riekanky. Osvojené zručnosti prezentujeme na rôznych školských i mimoškolských akciách ako je napríklad Deň matiek, Mikuláš s basketbalom,Vianočné posedenie, Mesiac úcty k starším, začiatok a koniec školského roka, slávnostná akadémia.

turistika
ŠPORTOVO-TURISTICKÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Mgr. Miroslava Čákyová
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: utorok
Miesto: malá telocvičňa


Športovo-turistický krúžok je pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

Turistická časť krúžku je zameraná na poznávanie blízkeho okolia školy, na pohyb a pobyt v prírode. Žiaci navštívia zaujímavé miesta nášho regiónu, napríklad: Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v Brhlovciach, Tekovské múzeum v Leviciach či Zubriu oboru v Topoľčiankach. Okrem iného organizujeme návštevy jaskýň a zúčastňujeme sa zaujímavých podujatí v regióne. Športová časť krúžku sa venuje netradičným pohybovým aktivitám, strečingovým, relaxačným ale i kondičným cvičeniam. Žiakov zaujmú aj športové hry: florbal, volejbal, vybíjaná či basketbal, badminton, ping-pong. Na obohatenie a spestrenie obsahu využívame i cvičenia s náčiním a na náradí. V záujme zachovania čo najlepšej bezpečnosti žiakov a predchádzania úrazom je počet žiakov na tomto krúžku limitovaný. V priebehu školského roka nie je možné krúžky meniť.
 

mafiny
RELAXÁČIK 
Vedúca krúžku: Mgr. Jana Mojžišová
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: pondelok
Miesto: III.A


Po dobre odvedenej práci v škole si treba oddýchnuť a práve to sa bude diať prostredníctvom záujmového krúžku RELAXÁČIK. Deti budú na krúžku relaxovať prostredníctvom hudby, vyrábať zaujímavé predmety z odpadového materiálu, hrať sa s legom,  kuchtiť v školskej kuchynke, potom si pochutia na vlastnoručne vyrobených koláčikoch. Navštívia zaujímavé miesta prostredníctvom exkurzie, vystavené expozície v Tekovskom múzeu. Relaxovať budú aj na hojdačkách v parku.

herbár
PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Mgr. Monika Podušková
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: štvrtok
Miesto: IV.B


Náplňou krúžku je príprava na okresné kolo biologickej olympiády. Spoznávame a učíme sa o predpísaných druhoch drevín, živočíchov a rastlín našich lesov. Zbierame a lisujeme listy, prikrmujeme a pozorujeme vtáky v zime, fotíme rastliny.

PC
POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Mgr. Natália Kinčiová
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: pondelok
Miesto: PC1


Krúžok je určený žiakom 3. a 4. ročníka. Cieľom krúžku je rozšíriť a zdokonaliť počítačovú gramotnosť žiakov na základe ich záujmu a neustále sa rozvíjajúcich možností v informačno-komunikačných technológiách. Rozširovanie počítačovej gramotnosti zvyšujeme aj prostredníctvom hier a prácou s internetom. Žiaci sa naučia základy práce s počítačom a internetom. Zábavnou formou si osvoja prácu s obrázkami, maľovaním, textovým editorom Word, zoznámia sa s Excelom a PowerPointom, založia si e-mail, naučia sa pracovať s videom a forografiami. Taktiež sú vedení k bezpečnému správaniu na internete, spoznávajú internetové stránky a ich využitie. V rámci krúžku majú žiaci priestor aj na tvorbu  a prípravu projektov na vyučovanie.  

pletenie
RUČNÉ PRÁCE
Vedúca krúžku: Eva Slavkovská
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: piatok
Miesto: III.C


Krúžok je určený žiakom 3. a 4. ročníka. Cieľom krúžku je rozvíjať zručnosti detí v oblasti ručných prác - vyšívanie, hačkovanie, pletenie. Žiaci pracujú rôznymi technikami, napr. servítková technika. Pri práci využívajú rôznorodý mateiál - papier, drevo, sádru a pod.. Výsledkom ich práce sú krásne kreatívne výrobky.

loptové hry
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Ľubomíra Karaffová
Ročník: 1. ročník
Deň: streda
Miesto: veľká telocvičňa


Športový krúžok pre žiakov I. ročníka sa bude konať každú stredu v čase od 13,30 do 15,00 hod. vo veľkej telocvični. Deti sa naučia základy niektorých loptových hier, zacvičia si a zabavia sa pri pohybových hrách.

šikovníček
ŠIKOVNÍČEK 
Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Zelienková
Ročník: 1. - 2. ročník
Deň: pondelok
Miesto: I.A


Výtvarný krúžok Šikovníček je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka. Krúžok je zameraný na rozvoj výtvarných zručností a schopností žiakov.  Dáva priestor na využitie nových zaujímavých aj náročnejších výtvarných techník, zvyšuje u žiakov estetické a umelecké cítenie. Práce žiakov sú využité pri výzdobe triedy a školy.   


učenie hrouUČENIE HROU 
Vedúca krúžku: Mgr. Jana Studená
Ročník: 2. ročník
Deň: pondelok
Miesto: IV.B


Vzbudiť u žiakov záujem o predmety Matematika a Slovenský jazyk, vytvoriť k nim u žiakov kladný vzťah. 
Riešiť netradičné a rôzne logické úlohy, a tým nabádať žiakov k účasti na rôznych matematických súťažiach vo vyšších ročníkoch.
V slovenskom jazyku sú obsahom zábavné úlohy ako napr. osemsmerovky, rôzne prešmyčky, výpustky, doplňovačky...
Tento krúžok sa odporúča žiakom, ktorí sú tvoriví, trpezliví, radi sa „popasujú“ s problémami, nevzdávajú sa, radi skúšajú niečo nové.
 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria