Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Asistenti

V školskom roku 2023/2024 pôsobí na našej škole 11 pedagogických asistentov.


Pedagogickí asistenti spolupracujú s vedením školy, špeciálnymi pedagogičkami, s triednymi
učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami a na základe spoločného dohovoru svoju
pozornosť venujú žiakom so ŠVVP a podľa potreby aj ostatným žiakom v triede. Uľahčujú
adaptáciu žiakov so ŠVVP na prostredie školy, pomáhajú pri prekonávaní bariér, ktoré
vyplývajú zo zdravotného postihnutia žiaka, rešpektujúc rozmanitosť a rôzne
výchovnovzdelávacie potreby, schopnosti a charakteristiky žiakov. Spoluorganizujú činnosti
žiaka počas výchovnovzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.


Napomáhajú pri činnostiach a ostatných aktivitách organizovaných školou mimo prostredia
školy ako sú exkurzie, výlety, spoločenské podujatia, športové podujatia a pod.


V oblasti osobného rozvoja pedagogických zamestnancov sa pedagogickí asistenti zúčastňujú
na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov organizovaných školami
alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria