Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

 

PREAMBULA 

 

My, žiaci ZŠ na Saratovskej 85 v Leviciach, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, sa budeme usilovať o uplatnenie spolupráce medzi nami (žiakmi)a pedagógmi a o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena. Uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku Školského parlamentu ZŠ Saratovská 85v Leviciach, ktorá bude zložená z našich zástupcov (spolužiakov) a sľubujeme, že budeme  rešpektovať jej prácu a jej uznesenia.

 

ČLÁNOK I.

 

Úvodné ustanovenie

 

 1. Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním          

parlamentu je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

 

 1. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

 

 1. Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

 

 1. Školský parlament je samosprávna skupina žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ na Saratovskej 85 v Leviciach. Zložená je zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov.  

 

 

 1. Školský parlament reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy.

 

 1. Sídlom školského parlamentu je ZŠ, Saratovská 85 v Leviciach.

 

 Školský parlament

 

  1. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

 

  1. Poslaním školského parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

 

  1. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.

 

 

ČLÁNOK II.

 

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

 

 1. Školský parlament je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     

    

 1. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa

            vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.        

 

ČLÁNOK III.

 

Činnosť školského parlamentu

 

 1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

 

 1. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

 

 1. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 2. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť - krúžky.

 

 1. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

 

 1. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

 

 1. Školský parlament je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu  vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

 

ČLÁNOK IV.

 

Zloženie školského parlamentu, spôsob voľby jej členov, organizácia, rokovací poriadok, povinnosti predsedu školského parlamentu

 

 1. Školský parlament má 21 členov.

 

 1. Členmi školského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.

 

 1. V každej triede 3.- 9. ročníka sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním na jeden školský rok. 

 

 1. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov školského parlamentu.

 

 1. Členovia školského parlamentu si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

 

 1. Predsedom školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy. 

 

 1. Ak zanikne členstvo v školskom parlamente napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školského parlamentu sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách.

 

 

ČLÁNOK V.

 

Práva a povinnosti člena školského parlamentu

 

1. Člen školského parlamentu má právo:

 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
 5. predkladať na rokovanie školského parlamentu vlastné námety, prípadne materiály,
 6. prenášať informácie vo vzťahu k triede, ktorá ho delegovala v obidvoch smeroch.

 

Člen školského parlamentu je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí.

Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu podľa tohto štatútu.

Člen školského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Vlastnosti člena školského parlamentu:

 • dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v školskom parlamente,
 • čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým,
 • organizačné schopnosti,
 • zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní,
 • rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,
 • schopnosť argumentácie a vedenia dialógu,
 • schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny. 

 

ČLÁNOK VI.

 

Povinnosti predsedu školského parlamentu

 

 1. Predseda školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť školského parlamentua koná v jeho mene.

 

 1. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu. 

 

 

ČLÁNOK VII.

 

Hospodárenie školského parlamentu

 

 1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

 

 1. Školský parlament nemá vlastný majetok.

 

ČLÁNOK VIII.

 

Školský parlament zasadá v určený deň v druhý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. (Utorok 14.00 hod. v VIII.B).

 

ČLÁNOK IX.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 18.09.2023 a od toho dňa nadobúda platnosť.

 

V Leviciach, dňa: 18.09.2023             

 

 

 

..................................................   .........................................       .........................................

podpis predsedníčky ŠP                  podpis koordinátora ŠP              podpis riaditeľa ZŠ

Katarína Krajčírová                       Ing. Eva Kováčová         PaedDr. Peter Kriška, PhD.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria