Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

Šk. rok 2019 - 2020

Krúžková činnosť ISCED 1


ŠPORTOVÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Oľga Pacalová
Ročník: 1. ročník
Deň: pondelok
Miesto: veľká telocvičňa

Krúžok je zameraný na rôzne pohybové aktivity -  cvičenie so švihadlom, cvičenia s plnými loptami,hod loptičkou do diaľky, hod loptičkou na cieľ, rôzne pohybové hry, loptové hry , ale práca v krúžku je zameraná najmä na prácu s basketbalovou loptou. Deti si nacvičujú dribling v stoji, v pohybe, prihrávky v stoji, v pohybe a hod na kôš. V máji navštevujem s deťmi aj krytú plaváreň.
 


ŠIKOVNÍČEK 
Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Zelienková
Ročník: 1. a 2. ročník
Deň: utorok
Miesto: 2.A

 


HUDOBNÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Alica Nedorolíková
Ročník: 1. - 4. ročník
Deň: štvrtok
Miesto: 2.A

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou života človeka a každej kultúrnej spoločnosti. Obsah činnosti Hudobného krúžku je predovšetkým spev ľudových piesní, hudobno-pohybové hry so spevom, ľudový tanec, spev populárnych piesní a oboznámenie sa s hrou na zobcovú flautu. Osvojené zručnosti žiaci prezentujú v kultúrnom programe na rôznych školských akciách, ako napríklad: Mikuláš s basketbalom, EYBL, mesiac úcty k starším, kultúrny program pre seniorov, Deň matiek, deň otvorených dverí v našej škole, kultúrny program na začiatku i na konci školského roka. Prostredníctvom spevu ľudových piesní žiaci spoznávajú zvyky a obyčaje nášho regiónu, u žiakov sa utvára pozitívny vzťah k hudobnému umeniu a národným kultúrnym hodnotám.
 


TANEČNÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Alžbeta Kiselová
Ročník: 1. - 4. ročník
Deň: streda
Miesto: malá telocvičňa

 


UČENIE HROU 
Vedúca krúžku: Mgr. Jana Studená
Ročník: 2. ročník
Deň: pondelok
Miesto: 3.C

 


GYMNASTICKÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Martina Dianová
Ročník: 2. - 4. ročník
Deň: streda
Miesto: veľká telocvičňa

 


ŠPORTOVO-TURISTICKÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: PaedDr. Miroslava Čákyová
Ročník: 3. - 4. ročník
Deň: utorok
Miesto: malá telocvičňa

 

Obsahové zameranie krúžku je venované rozvoju kondičných a koordinačných schopností žiakov prostredníctvom rozmanitých pohybových činností. Tie sú z veľkej časti tvorené pohybovými hrami, úpolovými cvičeniami, základmi herných činností z hier ako vybíjaná, volejbal, basketbal, florbal. Venujeme sa aj atletike, aerobiku, frisbee, futbalu či fitloptám. Turistická časť je zameraná na spoznávanie bližšieho i vzdialenejšieho okolia Levíc. Radi navštevujeme Tekovské múzeum v Leviciach, jeho jednotlivé expozície a rôzne turistické či športovo-vzdelávacie podujatia organizované s cieľom rozvíjať patriotizmus a regionálne povedomie našich žiakov.
 


POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Natália Kinčiová
Ročník: 4. ročník
Deň: pondelok
Miesto: PC 1

Krúžok je určený žiakom 4. ročníka. Cieľom krúžku je rozšíriť a zdokonaliť počítačovú gramotnosť žiakov na základe ich záujmu a neustále sa rozvíjajúcich možností v informačno-komunikačných technológiách.
Rozširovanie počítačovej gramotnosti zvyšujeme aj prostredníctvom hier a prácou s internetom. Žiaci sa naučia základy práce s počítačom a internetom. Zábavnou formou si osvoja prácu s obrázkami, maľovaním, textovým editorom Word, zoznámia sa s Excelom a PowerPointom, založia si e-mail, naučia sa pracovať s videom a forografiami. Taktiež sú vedení k bezpečnému správaniu na internete, spoznávajú internetové stránky a ich využitie. V rámci krúžku majú žiaci priestor aj na tvorbu  a prípravu projektov na vyučovanie.  
 


POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Jana Mojžišová
Ročník: 3. ročník
Deň: pondelok
Miesto: PC 1


Krúžok je určený žiakom 3. ročníka. Cieľom krúžku je rozšíriť a zdokonaliť počítačovú gramotnosť žiakov na základe ich záujmu a neustále sa rozvíjajúcich možností v informačno-komunikačných technológiách.
Rozširovanie počítačovej gramotnosti zvyšujeme aj prostredníctvom hier a prácou s internetom. Žiaci sa naučia základy práce s počítačom a internetom. Zábavnou formou si osvoja prácu s obrázkami, maľovaním, textovým editorom Word, zoznámia sa s Excelom a PowerPointom, založia si e-mail, naučia sa pracovať s videom a forografiami. Taktiež sú vedení k bezpečnému správaniu na internete, spoznávajú internetové stránky a ich využitie. V rámci krúžku majú žiaci priestor aj na tvorbu  a prípravu projektov na vyučovanie. 

 

GYMNASTICKÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Martina Liptáková
Ročník: 2. - 4. ročník
Deň: streda
Miesto: veľká telocvičňa

 

RUČNÉ PRÁCE 
Vedúca krúžku: Eva Slavkovská
Ročník: 1. - 4. ročník
Deň: piatok
Miesto: 4.C

 

PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK 
Vedúca krúžku: Mgr. Monika Podušková
Ročník: 2. - 4. ročník
Deň: utorok
Miesto: 3.C

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria