Nedeľa 21. 7. 2024

Navigácia

 

 

Zameranie školy

Naša škola poskytuje všetkým žiakom vyvážené všeobecné základné vzdelanie tak, aby boli pripravení pokračovať v ďalšej svojej príprave na zamestnanie v ďalších typoch škôl. Individuálne záujmy žiakov sa snažíme identifikovať a koncepčne rozvíjať využitím vhodných foriem, metód a prostriedkov vzdelávania. Školský vzdelávací program s názvom "Šanca pre všetkých" rešpektuje európske ako aj národné vzdelávacie štandardy, pričom kladie dôraz na všeobecný rozhľad a integritu všetkých žiakov s dôrazom na ich individuálne schopnosti a potreby. Jednou z dôležitých foriem je činnosť v záujmových útvaroch školy, ako sú napr. rôzne krúžky, projekty a pod. Významnou oblasťou orientácie je oblasť športu, keďže sme presvedčení, že pohyb je dôležitou súčasťou správneho telesného rozvoja každého človeka. Preto sme tento program doplnili o vytvorenie triedy v piatom ročníku so zameraním na športovú prípravu. Škola je súčasťou projektu "Detská atletika". Škola je hlavným partnerom Školského basketbalového klubu Junior Levice a taktiež realizujeme mnoho rôznorodých športových krúžkov. Veľký dôraz kladieme na rozvoj analytického myslenia v profilových predmetoch (matematika, fyzika, chémia, slovenský jazyk) a takisto na progresívnu výučbu cudzích jazykov, predovšetkým anglického jazyka, ktorého časovú dotáciu sme od predchádzajúceho školského roka navýšili. Nezabúdame však ani na ďalší jazyk, v rámci krúžkovej činnosti ponúkame výučbu nemeckého jazyka. Uvedomujeme si, že poslaním školy nie je len odovzdávanie vedomostí, ale predovšetkým naučiť žiakov kriticky a tvorivo myslieť, naučiť ich orientovať sa v súčasnom svete tak, aby boli nielen vzdelanými a múdrymi ľuďmi, ale aby každý vyrástol v čestného, spravodlivého a morálneho človeka.

 Rekonštrukcia a modernizácia školy

V posledných rokoch prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou za účelom zvýšenia kvality vzdelávania. Zateplila sa budova školy, vymenili sa okná, vymaľovali triedy, opravili sociálne zariadenia, triedy a učebne sa vybavili novým technickým zariadením a novým nábytkom, zmodernizovali sa priestory v objekte telocviční (sprchy, šatne) a vymenila sa palubovka vo veľkej telocvični. Školská jedáleň je od roku 2017 klimatizovaná, s novým zariadením jedálne i kuchyne. Na chodby pribudli moderné a estetické šatníkové skrinky pre žiakov, ale i nová podlahová krytina. Na skvalitnenie výučby sa vytvorili nové odborné učebne a triedy s novým technickým vybavením a zariadením, zakúpili sa nové školské tabule, v triedach sa vymenila podlaha, vymenili sa svietidlá v toaletách a v triedach, rekonštruovali sa elektroinštalačné rozvody, vybudovalo sa nové oplotenie, zrekonštruovala sa strecha a vytvorilo sa nové stojisko pre smetné koše. Žiaci majú k dispozícii aj modernú multimediálnu učebňu s možnosťou využívania rôznych inovatívnych foriem edukácie. Počas letných prázdnin sme realizovali rozsiahlu inováciu odborných učební, predovšetkým pre fyziku, informatiku a cudzie jazyky, taktiež sme vymenili podlahové krytiny na prízemí školy.

Materiálno-technické vybavenie školy

V našej škole využívame a spravujeme moderne vybavené učebne: učebňu biológie, 4 jazykové učebne, chemické laboratórium, učebňu fyziky, 5 počítačových učební, učebňu náboženskej výchovy, učebňu chémie, školské dielne, školskú knižnicu so slovenskou a cudzojazyčnou literatúrou,  multimediálnu učebňu.  Na hodinách telesnej a športovej výchovy, ako i športovej prípravy žiaci využívajú modernú telocvičňu s palubovkou, s elektronickou časomierou a s basketbalovými košmi s plexisklovou doskou. K dispozícii máme tiež malú telocvičňu a viacúčelové vonkajšie ihrisko spravované mestom.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria